+48 62 79 120 41

Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych
za pośrednictwem strony internetowej https://meblar.com.pl/ (zwanej dalej: „Stroną
internetową”).

2. Właścicielem strony i jednocześnie administratorem danych jest Fabryka Mebli „MEBLAR”
Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., NIP: 6191002644, zwanego dalej Fabryka Mebli
„MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.

3. Dane osobowe zbierane przez Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.,
za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., dokłada szczególnej staranności
do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową.

I. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., zbiera informacje dotyczące
osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich
działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne
niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy
świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
• adres e-mail
• imię
• numer telefonu

4. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje,
w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na
Stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz
na poprawie funkcjonalności tych usług.

6. Przekazanie danych osobowych do Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp.
j., jest dobrowolne.

II. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Fabryka Mebli
„MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., przy prowadzeniu Strony internetowej.
Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień
umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i
Franciszek Sołtysik Sp. j., co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

o 1.1. Podmioty przetwarzające. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek
Sołtysik Sp. j., korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na
polecenie Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.. Należą do
nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający
systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do
analizy skuteczności kampanii marketingowych

o 1.2. Administratorzy. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.,
korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele
i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności
elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

o 3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas
dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i
Franciszek Sołtysik Sp. j., tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu
zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może
podnosić Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j. i jakie mogą
być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

o 3.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Fabryka Mebli „MEBLAR”
Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j. tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata.

4. W przypadku skierowania żądania Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp.
j., udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom
organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
str. 4
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
Elektronicznej.

III. Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez
Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., na urządzeniu końcowym osoby
odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie
zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną,
losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu
pomagają dostosowywać oferowane przez Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek
Sołtysik Sp. j., produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
odwiedzających Stronę internetową..

2. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., wykorzystuje dwa typy plików
cookies:

o 2.1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu
komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

o 2.2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta
i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., wykorzystuje cookies własne
w celu:

o 3.1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia
anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci
korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury
i zawartości.

4. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j. wykorzystuje cookies zewnętrzne
w celu:

o 4.1. prezentowania na stronach informacyjnych Strony, mapy wskazującej
lokalizację firmy Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., za
pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies
zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających Stronę
internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów
Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze
Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików
cookies.

6. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., może gromadzić adresy IP
Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę
internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.
W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy
każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista
informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Fabryka Mebli „MEBLAR”
Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,
tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony
internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających
serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

1.1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił

1.2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

1.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane Fabryka Mebli
„MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
funkcjonalności, które zgodnie z prawem Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i
Franciszek Sołtysik Sp. j., może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

2.1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych,
w tym profilowania, jeżeli Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp.
j., przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing
produktów i usług Fabryki Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.,
prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony
internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie
satysfakcji.

2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta
na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

2.3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i
Franciszek Sołtysik Sp. j., nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania
których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17
RODO.

3.1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych.

3.2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

o 3.2.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w których były przetwarzane

o 3.2.2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
przetwarzane w oparciu o jego zgodę

o 3.2.3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
marketingowych

o 3.2.4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

o 3.2.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa
członkowskiego, któremu Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek
Sołtysik Sp. j., podlega

o 3.2.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego

3.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem
sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek
Sołtysik Sp. j., może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie
jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa
Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fabryka Mebli „MEBLAR”
Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych
obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Fabryka Mebli
„MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., czy też dodatkowo adresu
zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane
zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi
umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
4.1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych
funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem
danych objętych żądaniem. Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp.
j., nie będzie też wysyłała żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

4.2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych
w następujących przypadkach:

o 4.2.1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
wówczas Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j.,
ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia
prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni

o 4.2.2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania

o 4.2.3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

o 4.2.4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu
na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta
przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane
osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

5.1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane
osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

o 5.1.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

o 5.1.2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie
planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia
skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię
Europejską

o 5.1.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

6.1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki
Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

7.1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie,
administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe
zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile
jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym,
nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych
danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., spełnia żądanie albo odmawia
jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Fabryka Mebli
„MEBLAR” Maria i Franciszek Sołtysik Sp. j., nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu
miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana
jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.

V. Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fabryka Mebli „MEBLAR” Maria i
Franciszek Sołtysik Sp. j., nie ma obowiązku informować.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@meblar.com.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2022 r

Gdzie kupić?

Kontakt

FABRYKA MEBLI MEBLAR SP.J.
BARANÓW UL. BUDKA
63-600 KĘPNO

+48 62 79 120 41

Masz pytania?